सूचना

सूचना र गतिविधी

जारी मिती: २०८१-३-७
जारी मिती: २०८१-३-७
जारी मिती: २०८१-३-६
जारी मिती: २०८१-३-६
जारी मिती: २०८१-३-६
जारी मिती: २०८१-३-५
जारी मिती: २०८१-३-४
जारी मिती: २०८१-३-३
जारी मिती: २०८१-२-३१
जारी मिती: २०८१-२-२६
जारी मिती: २०८१-२-४
जारी मिती: २०८१-२-३
जारी मिती: २०८१-२-३
जारी मिती: २०८१-२-२
जारी मिती: २०८१-२-२
जारी मिती: २०८१-२-१
जारी मिती: २०८१-१-३१
जारी मिती: २०८१-१-३०
जारी मिती: २०८१-१-२७
जारी मिती: २०८१-१-२६
जारी मिती: २०८१-१-२५
जारी मिती: २०८१-१-२३
जारी मिती: २०८१-१-२३
जारी मिती: २०८१-१-२०
जारी मिती: २०८१-१-१९
जारी मिती: २०८१-१-१७
जारी मिती: २०८१-१-१६
जारी मिती: २०८१-१-१३
जारी मिती: २०८१-१-१२
जारी मिती: २०८१-१-१०
जारी मिती: २०८१-१-१०
जारी मिती: २०८१-१-९
जारी मिती: २०८१-१-६
जारी मिती: २०८१-१-५
जारी मिती: २०८१-१-४
>> मिति २०८१।०१।०५ गते बुधबार सार्वजानिक विदा भएको हुदा उक्त दिन तोकिएको वर्ग G को प्रयोगात्मक परीक्षा मिति २०८१।०१।९ गते आइतवारलार्इ सारिएको व्यहोरा जानकारी गरार्इन्छ । 
जारी मिती: २०८१-१-४
जारी मिती: २०८१-१-३
जारी मिती: २०८१-१-३
जारी मिती: २०८१-१-२
जारी मिती: २०८०-१२-२८
जारी मिती: २०८०-१२-२७
जारी मिती: २०८०-१२-२७
जारी मिती: २०८०-१२-२७
जारी मिती: २०८०-१२-२७
जारी मिती: २०८०-१२-२६
जारी मिती: २०८०-१२-२६
जारी मिती: २०८०-१२-२५
जारी मिती: २०८०-१२-२१
जारी मिती: २०८०-१२-२०
जारी मिती: २०८०-१२-२०
जारी मिती: २०८०-१२-१९
जारी मिती: २०८०-१२-१८
जारी मिती: २०८०-१२-१८
जारी मिती: २०८०-१२-१५
जारी मिती: २०८०-१२-१४
जारी मिती: २०८०-१२-१४
जारी मिती: २०८०-१२-१३
जारी मिती: २०८०-१२-१२
जारी मिती: २०८०-१२-९
जारी मिती: २०८०-१२-९
जारी मिती: २०८०-१२-७
जारी मिती: २०८०-१२-७
जारी मिती: २०८०-१२-६
जारी मिती: २०८०-१२-५
जारी मिती: २०८०-१२-४
जारी मिती: २०८०-१२-१
जारी मिती: २०८०-११-३०
जारी मिती: २०८०-११-३०
जारी मिती: २०८०-११-२९
जारी मिती: २०८०-११-२९
जारी मिती: २०८०-११-२८
जारी मिती: २०८०-११-२४
जारी मिती: २०८०-११-२४
जारी मिती: २०८०-११-२३
जारी मिती: २०८०-११-२३
जारी मिती: २०८०-११-२२
जारी मिती: २०८०-११-१७
जारी मिती: २०८०-११-१६
जारी मिती: २०८०-११-१६
जारी मिती: २०८०-११-१५
जारी मिती: २०८०-११-१४
जारी मिती: २०८०-११-१३
जारी मिती: २०८०-११-१०
जारी मिती: २०८०-११-१०
जारी मिती: २०८०-११-९
जारी मिती: २०८०-११-९
जारी मिती: २०८०-११-८
जारी मिती: २०८०-११-८
जारी मिती: २०८०-११-७
जारी मिती: २०८०-११-३
जारी मिती: २०८०-११-३
जारी मिती: २०८०-११-२
जारी मिती: २०८०-११-२
जारी मिती: २०८०-११-१
जारी मिती: २०८०-१०-२९
जारी मिती: २०८०-१०-२८
जारी मिती: २०८०-१०-२५
जारी मिती: २०८०-१०-२४
जारी मिती: २०८०-१०-२४
जारी मिती: २०८०-१०-२३
जारी मिती: २०८०-१०-२३
जारी मिती: २०८०-१०-२२
जारी मिती: २०८०-१०-२२
जारी मिती: २०८०-१०-२१
जारी मिती: २०८०-१०-२१
जारी मिती: २०८०-१०-१९
जारी मिती: २०८०-१०-१७
जारी मिती: २०८०-१०-१७
जारी मिती: २०८०-१०-१७
जारी मिती: २०८०-१०-१६
जारी मिती: २०८०-१०-१६
जारी मिती: २०८०-१०-१५
जारी मिती: २०८०-१०-१५
जारी मिती: २०८०-१०-१४
जारी मिती: २०८०-१०-११
जारी मिती: २०८०-१०-११
जारी मिती: २०८०-१०-१०
जारी मिती: २०८०-१०-९
जारी मिती: २०८०-१०-९
जारी मिती: २०८०-१०-८
जारी मिती: २०८०-१०-८
जारी मिती: २०८०-१०-८
जारी मिती: २०८०-१०-७
जारी मिती: २०८०-१०-४
जारी मिती: २०८०-१०-४
जारी मिती: २०८०-१०-३
जारी मिती: २०८०-१०-३
जारी मिती: २०८०-१०-३
जारी मिती: २०८०-१०-२
जारी मिती: २०८०-१०-२
जारी मिती: २०८०-१०-२
जारी मिती: २०८०-१०-१
जारी मिती: २०८०-९-२९
जारी मिती: २०८०-९-२६
जारी मिती: २०८०-९-२६
जारी मिती: २०८०-९-२५
जारी मिती: २०८०-९-२५
जारी मिती: २०८०-९-२४
जारी मिती: २०८०-९-२४
जारी मिती: २०८०-९-२३
जारी मिती: २०८०-९-२३
जारी मिती: २०८०-९-२३
जारी मिती: २०८०-९-२२
जारी मिती: २०८०-९-२०
जारी मिती: २०८०-९-१९
जारी मिती: २०८०-९-१९
जारी मिती: २०८०-९-१८
जारी मिती: २०८०-९-१८
जारी मिती: २०८०-९-१७
जारी मिती: २०८०-९-१७
जारी मिती: २०८०-९-१६
जारी मिती: २०८०-९-१६
जारी मिती: २०८०-९-१३
जारी मिती: २०८०-९-१२
जारी मिती: २०८०-९-१२
जारी मिती: २०८०-९-११
जारी मिती: २०८०-९-११
जारी मिती: २०८०-९-११
जारी मिती: २०८०-९-८
जारी मिती: २०८०-९-६
जारी मिती: २०८०-९-५
जारी मिती: २०८०-९-५
जारी मिती: २०८०-९-४
जारी मिती: २०८०-९-४
जारी मिती: २०८०-९-३
जारी मिती: २०८०-९-३
जारी मिती: २०८०-९-२
जारी मिती: २०८०-९-२
जारी मिती: २०८०-९-२
जारी मिती: २०८०-८-२९
जारी मिती: २०८०-८-२८
जारी मिती: २०८०-८-२८
जारी मिती: २०८०-८-२७
जारी मिती: २०८०-८-२७
जारी मिती: २०८०-८-२७
जारी मिती: २०८०-८-२६
जारी मिती: २०८०-८-२६
जारी मिती: २०८०-८-२५
जारी मिती: २०८०-८-२५
जारी मिती: २०८०-८-२४
जारी मिती: २०८०-८-२२
जारी मिती: २०८०-८-२१
जारी मिती: २०८०-८-२१
जारी मिती: २०८०-८-२०
जारी मिती: २०८०-८-२०
जारी मिती: २०८०-८-१९
जारी मिती: २०८०-८-१९
जारी मिती: २०८०-८-१८
जारी मिती: २०८०-८-१८
जारी मिती: २०८०-८-१८
जारी मिती: २०८०-८-१७
जारी मिती: २०८०-८-१४
जारी मिती: २०८०-८-१३
जारी मिती: २०८०-८-१२
जारी मिती: २०८०-८-११
जारी मिती: २०८०-८-१०
जारी मिती: २०८०-८-१०
जारी मिती: २०८०-८-८
जारी मिती: २०८०-८-५
जारी मिती: २०८०-८-५
जारी मिती: २०८०-७-२३
जारी मिती: २०८०-७-२३
जारी मिती: २०८०-७-२२
जारी मिती: २०८०-७-२१
जारी मिती: २०८०-७-२१
जारी मिती: २०८०-७-२०
जारी मिती: २०८०-७-१९
जारी मिती: २०८०-७-१९
जारी मिती: २०८०-७-१६
जारी मिती: २०८०-७-१५
जारी मिती: २०८०-७-३
जारी मिती: २०८०-७-२
जारी मिती: २०८०-७-२
जारी मिती: २०८०-७-१
जारी मिती: २०८०-६-३०
जारी मिती: २०८०-६-३०
जारी मिती: २०८०-६-३०
जारी मिती: २०८०-६-२९
जारी मिती: २०८०-६-२६
जारी मिती: २०८०-६-२६
जारी मिती: २०८०-६-२५
जारी मिती: २०८०-६-२५
जारी मिती: २०८०-६-२४
जारी मिती: २०८०-६-२४
जारी मिती: २०८०-६-२४
जारी मिती: २०८०-६-२३
जारी मिती: २०८०-६-२३
जारी मिती: २०८०-६-२२
जारी मिती: २०८०-६-२२
जारी मिती: २०८०-६-२१
जारी मिती: २०८०-६-२१
जारी मिती: २०८०-६-२१
जारी मिती: २०८०-६-१९
जारी मिती: २०८०-६-१९
जारी मिती: २०८०-६-१८
जारी मिती: २०८०-६-१७
जारी मिती: २०८०-६-१७
जारी मिती: २०८०-६-१६
जारी मिती: २०८०-६-१६
जारी मिती: २०८०-६-१६
जारी मिती: २०८०-६-१५
जारी मिती: २०८०-६-१५
जारी मिती: २०८०-६-१४
जारी मिती: २०८०-६-१४
जारी मिती: २०८०-६-१४
जारी मिती: २०८०-६-१२
जारी मिती: २०८०-६-१२
जारी मिती: २०८०-६-१०
जारी मिती: २०८०-६-१०
जारी मिती: २०८०-६-१०
जारी मिती: २०८०-६-९
जारी मिती: २०८०-६-९
जारी मिती: २०८०-६-८
जारी मिती: २०८०-६-८
जारी मिती: २०८०-६-७
जारी मिती: २०८०-६-५
जारी मिती: २०८०-६-४
जारी मिती: २०८०-६-४
जारी मिती: २०८०-६-२
जारी मिती: २०८०-६-२
जारी मिती: २०८०-६-१
जारी मिती: २०८०-६-१
जारी मिती: २०८०-५-३१
जारी मिती: २०८०-५-३१
जारी मिती: २०८०-५-२९
जारी मिती: २०८०-५-२९
जारी मिती: २०८०-५-२९
जारी मिती: २०८०-५-२७
जारी मिती: २०८०-५-२७
जारी मिती: २०८०-५-२७
जारी मिती: २०८०-५-२६
जारी मिती: २०८०-५-२६
जारी मिती: २०८०-५-२५
जारी मिती: २०८०-५-२५
जारी मिती: २०८०-५-२५
जारी मिती: २०८०-५-२५
जारी मिती: २०८०-५-२४
जारी मिती: २०८०-५-२२
जारी मिती: २०८०-५-२१
जारी मिती: २०८०-५-२१
जारी मिती: २०८०-५-१९
जारी मिती: २०८०-५-१९
जारी मिती: २०८०-५-१९
जारी मिती: २०८०-५-१९
जारी मिती: २०८०-५-१८
जारी मिती: २०८०-५-१८
जारी मिती: २०८०-५-१७
जारी मिती: २०८०-५-१७
जारी मिती: २०८०-५-१५
जारी मिती: २०८०-५-१५
जारी मिती: २०८०-५-१३
जारी मिती: २०८०-५-१३
जारी मिती: २०८०-५-१२
जारी मिती: २०८०-५-१२
जारी मिती: २०८०-५-११
जारी मिती: २०८०-५-११
जारी मिती: २०८०-५-११
जारी मिती: २०८०-५-१०
जारी मिती: २०८०-५-८
जारी मिती: २०८०-५-७
जारी मिती: २०८०-५-७
जारी मिती: २०८०-५-६
जारी मिती: २०८०-५-६
जारी मिती: २०८०-५-६
जारी मिती: २०८०-५-५
जारी मिती: २०८०-५-५
जारी मिती: २०८०-५-५
जारी मिती: २०८०-५-४
जारी मिती: २०८०-५-४
जारी मिती: २०८०-५-४
जारी मिती: २०८०-५-४
जारी मिती: २०८०-४-३२
जारी मिती: २०८०-४-३२
जारी मिती: २०८०-४-३१
जारी मिती: २०८०-४-३१
जारी मिती: २०८०-४-३१
जारी मिती: २०८०-४-३०
जारी मिती: २०८०-४-३०
जारी मिती: २०८०-४-३०
जारी मिती: २०८०-४-२९
जारी मिती: २०८०-४-२९
जारी मिती: २०८०-४-२६
जारी मिती: २०८०-४-२५
जारी मिती: २०८०-४-२४
जारी मिती: २०८०-४-२४
जारी मिती: २०८०-४-२४
जारी मिती: २०८०-४-२४
जारी मिती: २०८०-४-२३
जारी मिती: २०८०-४-२३
जारी मिती: २०८०-४-२३
जारी मिती: २०८०-४-२२
जारी मिती: २०८०-४-२२
जारी मिती: २०८०-४-२२
जारी मिती: २०८०-४-२२
जारी मिती: २०८०-४-१८
जारी मिती: २०८०-४-१८
जारी मिती: २०८०-४-१७
जारी मिती: २०८०-४-१७
जारी मिती: २०८०-४-१७
जारी मिती: २०८०-४-१६
जारी मिती: २०८०-४-१६
जारी मिती: २०८०-४-१६
जारी मिती: २०८०-४-१६
जारी मिती: २०८०-४-१५
जारी मिती: २०८०-४-१५
जारी मिती: २०८०-४-१४
जारी मिती: २०८०-४-११
जारी मिती: २०८०-४-११
जारी मिती: २०८०-४-१०
जारी मिती: २०८०-४-१०
जारी मिती: २०८०-४-१०
जारी मिती: २०८०-४-९
जारी मिती: २०८०-४-९
जारी मिती: २०८०-४-९
जारी मिती: २०८०-४-९
जारी मिती: २०८०-४-८
जारी मिती: २०८०-४-८
जारी मिती: २०८०-४-८
जारी मिती: २०८०-४-७
जारी मिती: २०८०-४-५
जारी मिती: २०८०-४-४
जारी मिती: २०८०-४-४
जारी मिती: २०८०-४-३
जारी मिती: २०८०-४-३